پنج شنبه ٢٨ تير ١٣٩٧

 

نمایندگی‌های همکاری‌های فناوری عمدتا با اهداف زیر تاسیس شده اند:

Oشناسایی ظرفیت‌ها و توانمندیهای برتر، علمی فناورانه و صنعتی کشور هدف؛
Oشناسایی مراکز توانمند برتر و فرصت‌های خاص فناورانه بین دو کشور؛
Oشناسایی فرصت‌های مناسب علمی و فناورانه و عرضه آن به مراکز علمی کشوردر قالب برگزاری نمایشگاههای تخصصی؛
Oشناسایی متخصصان برتر و آماده همکاری‌با ج.ا.ایران؛
Oمانیتورینگ دائمی شرایط محیطی و تحولات و همکاری‌های بین‌المللی علمی و فناورانه؛
Oانتقال الگوهای و تجارب موفق کشورهای هدف به داخل؛

 

تماس با ما
تهران - صندوق پستی:۱۹۹۵۸۵۹۶۱۱
تلفن: ۶۱۰۰۰-۰۲۱
دورنگار: ۶۱۰۰۶۱۰۰-۰۲۱

E-Mail: info@citc.ir

مراکز همکار